Warsztaty z serii:

Strategiczne postępowania sądowe w sprawach dotyczących praw człowieka

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowej wiedzy i praktyki w zakresie strategicznego prowadzenia spraw przed krajowymi i międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka. Uczestnicy/czki uzyskają najważniejsze informacje dotyczące koncepcji litygacji strategicznej (impact litigation, public interest litigation) oraz jej wykorzystania w praktyce organizacji pozarządowych i krajowych instytucji praw człowieka. Wyjaśnione zostaną takie kwestie jak przygotowanie strategii postępowania, wybór sprawy, wybór odpowiedniego sądu (krajowego lub międzynarodowego), interakcja z innymi metodami działania na rzecz praw człowieka.

Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z najciekawszymi przykładami litygacji strategicznej we współczesnej Europie (m.in. sprawy dotyczące rządów prawa, zmian klimatycznych, dostępu do praw reprodukcyjnych, praw LGBT+ czy ochrony prywatności). Szczególny nacisk zostanie położony na wykonywanie wyroków i decyzji. Ponadto, zajęcia obejmą praktykę litygacji strategicznej, jak również rolę amicus curiae briefs w postępowaniach przed sądami i innymi organami praw człowieka.

W ramach warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Teoria i praktyka strategicznego postępowania sądowego

– koncepcja sporów strategicznych, sporów w interesie publicznym, sporów o wpływy, przypadków testowych

– strategiczne projektowanie spraw sądowych, wybór spraw

– początki sporów strategicznych (Brown v. Board of Education of Topeka), rewolucja praw

– strategiczne spory sądowe przed sądami krajowymi i międzynarodowymi; pojawienie się praktyki przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Międzyamerykańskim Trybunałem Praw Człowieka

– litygacja strategiczna i inne metody działania w zakresie praw człowieka

2. Strategiczne sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

– podstawowe zasady dotyczące postępowania w sprawach przed ETPCz

– „przygotowanie” sprawy krajowej

– wyczerpanie krajowych środków odwoławczych, pojęcie potencjalnej ofiary

– rola interwenientów ubocznych

– środki tymczasowe

– wykonywanie orzeczeń i system środków odwoławczych

– rola skarżącego i organizacji pozarządowych w postępowaniu przed Komitetem Ministrów

3. Strategiczne sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako trybunał praw człowieka

– charakter prawny Karty Praw Podstawowych UE; rola legislacyjna UE w zakresie norm dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, sprawiedliwego procesu i prywatności

– wstępne odesłania sądów krajowych, skargi o stwierdzenie nieważności, skargi o naruszenie prawa przez Komisję Europejską; rola organizacji pozarządowych i indywidualnych stron w postępowaniu

– zaangażowanie innych instytucji UE i państw członkowskich UE w spory sądowe dotyczące najważniejszych spraw

4. Współczesne problemy praw człowieka a litygacja strategiczna

– sprawy dotyczące praworządności

– sprawy dotyczące dostępu do praw reprodukcyjnych

– sprawy dotyczące środowiska i zmian klimatu

– sprawy dotyczące prawa do prywatności

– sprawy dotyczące praw osób LGBT+

 

Termin

5.11.2022 (sobota)

861.00 

Szkolenie prowadzone jest metodą mieszaną: wykładową i warsztatową – aktywną.

Ukończenie szkolenia potwierdzone jest certyfikatem wystawionym przez Szkołę Dobrego Prawa.

Czas trwania szkolenia:

5 godzin szkoleniowych (po 45 min. każda), 2 przerwy na kawę/herbatę (od godz. 11.00 do godz. 15.00)

Cena szkolenia: 861.00 

Liczba miejsc ograniczona!

W cenie mieszczą się materiały szkoleniowe.

5.11.2022 (sobota)
861.00 

Niedostępne

Wyczyść

Prowadzący:

dr hab. prof. SWPS Adam Bodnar

Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor SWPS, działacz na rzecz praw człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji (2015-2021); w latach 2004-2015 współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Twitter: @adbodnar Prawa autorskie do fot. SWPS

Kontakt

Telefon

Karolina: 693 52 87 93     Marta: 501 28 44 29

Email

kontakt@szkoladobregoprawa.pl

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.