Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.SZKOLADOBREGOPRAWA.PL

 §1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1. Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

1.1.1. „my”, „Szkoła”, „SDP” oznacza Martę Tomkiewicz i Karolinę Kuszlewicz, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej o nazwie „Szkoła Dobrego Prawa Karoliny Kuszlewicz i Marty Tomkiewicz spółka cywilna”, NIP: 5252895648, REGON: 521166071, adres prowadzenia działalności: ul. Górskiego 6/14, 00-033 Warszawa;

1.1.2. „dzień roboczy” oznacza dzień niebędący sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce;

1.1.3. „Newsletter” oznacza przesyłane na adresy elektroniczne Subskrybentów wiadomości o naszej działalności i ofercie,

1.1.4. Opis Zajęć” oznacza skrótowy opis przedmiotu szkolenia, określenie prowadzących, czasu trwania szkolenia i jego miejsca umieszczonych w Serwisie

1.1.5. „prawa osób trzecich” oznacza wszelkie prawa, bez względu na źródło ich powstania (tj. bez względu na to czy wynikają z ustawy, umowy, orzeczenia sądu czy decyzji administracyjnej), a także bez względu na porządek prawny, w którym powstały, w tym w szczególności prawa takie jak prawa autorskie, prawa ochronne na znakach towarowych, prawa ochronne na wzorach użytkowych, dobra osobiste lub prawo własności przysługujące jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż podmiot wymieniony jako zobowiązany do działania w sposób nienaruszający praw osób trzecich;

1.1.6. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami;

1.1.7. „Serwis” oznacza stronę internetową www.szkoladobregoprawa.pl wraz z infrastrukturą informatyczną umożliwiającą jej funkcjonowanie (co może obejmować także oprogramowanie dostarczane przez osoby trzecie);

1.1.8. „Słuchacz” oznacza Użytkownika, który zawarł z nami UUZ;

1.1.9. „Subskrybent” oznacza Użytkownika, który za pomocą narzędzi informatycznych Serwisu oświadczył nam, że chce otrzymywać Newsletter;

1.1.10. „Usługa” oznacza świadczoną przez nas usługę szkoleniową polegającą na organizacji Zajęć;

1.1.11. „UŚUDE” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

1.1.12. „Użytkownik” oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu, choćby korzystanie to miało jedynie cel poznawczy lub było przypadkowe;

1.1.13. „Umowa o Uczestnictwo w Zajęciach”, „UUZ” oznacza umowę o uczestnictwo w Zajęciach, którą zawieramy z Użytkownikiem (który w wyniku jej zawarcia staje się Słuchaczem), na podstawie której my zobowiązujemy się do organizacji Zajęć zgodnie z Regulaminem, a Słuchacz zobowiązuje się do zapłaty nam Wynagrodzenia, a także do przestrzegania UUZ, w zakresie, w jakim uczestniczy w Zajęciach;

1.1.14. „Wynagrodzenie” oznacza wynagrodzenie przysługujące nam za świadczoną przez nas Usługę;

1.1.15. „Zajęcia” oznacza organizowane przez nas szkolenia, wykłady, warsztaty oraz inne formy przekazywania wiedzy i wymiany doświadczeń, których aktualny wykaz jest dostępny w Serwisie;

1.2. Zawarte w Regulaminie odniesienia do jednostek redakcyjnych (paragrafów, „§”) wyższego rzędu obejmują także jednostki redakcyjne niższego rzędu (tj. np. odniesienie do § 1.1. obejmuje także § 1.1.14).

1.3. Przez Słuchaczy, Subskrybentów i Użytkowników należy rozumieć także Słuchaczki, Subskrybentki i Użytkowniczki; posłużenie się wyłącznie jedną formą rodzajową wynika wyłącznie z dążenia do zapewnienia większej przejrzystości Regulaminu. To samo dotyczy innych, niezdefiniowanych wyżej rzeczowników w rodzaju męskim, w zakresie w jakim z kontekstu wynika, że dotyczą one także kobiet, do których te rzeczowniki mogą się odnosić.

1.4. Zwroty „w szczególności” lub „w tym w szczególności” lub „w tym także” lub inne równoważne należy rozumieć w ten sposób, że wyliczenia następujące po tych zwrotach mają charakter jedynie przykładowy.

1.5. Wszelkie odniesienia do aktów prawnych należy traktować jako odniesienia do tych aktów w ich najbardziej aktualnym brzmieniu.

 

§2. INFORMACJE WSTĘPNE

2.1. Serwis umożliwia zapoznawanie się z naszą ofertą, zawieranie UUZ oraz składanie nam przez Użytkowników oświadczeń, że chcą otrzymywać Newsletter.

2.2. W zakresie, w jakim działania określone w §2.1 mogą stanowić usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE, ich usługodawcą jest Szkoła.

2.3. Do korzystania z Serwisu potrzebne są: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW, zaś dla zawarcia z nami UUZ lub złożenia nam oświadczenia, że Użytkownik chce otrzymywać Newsletter potrzebne jest także posiadanie adresu poczty elektronicznej.

2.4. Serwis oraz jego poszczególne elementy, a także prawa do nich należą do Szkoły albo do osób trzecich, których materiały są udostępniane zgodnie z prawem przez nas w ramach świadczonych przez nas usług. Użytkownicy zobowiązani są do nienaruszania żadnych praw – zarówno przysługujących nam jak i osobom trzecim – o których mowa w niniejszym §2.4.

2.5. Każde niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich korzystanie z Serwisu lub jakichkolwiek jego elementów jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania naszej zgody na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach Serwisu można uzyskać pod adresem e-mail: kontakt@szkoladobregoprawa.pl

2.6. Na naszych stronach internetowych mogą być prezentowane również linki, materiały graficzne, dźwiękowe lub video oraz innego rodzaju prezentacje zawierające odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich. Korzystanie z tych stron internetowych (a w szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonych przez nas usług, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie. Ponosimy odpowiedzialność za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych oraz za ich treść wyłącznie w zakresie w jakim są one przez nas prowadzone, a w pozostałym zakresie, jedynie, gdy taka odpowiedzialność wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.7. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z podaniem różnego rodzaju danych przez Użytkownika (takich jak dane osobowe, dane wymagane dla dokonania płatności, etc.). Zalecamy Użytkownikom zachowanie szczególnej ostrożności przy korzystaniu z Serwisu, tak aby ich dane nie zostały udostępnione osobom trzecim (w tym także wskutek zapamiętania w pamięci urządzenia, z którego korzystają osoby trzecie).

2.8. Ilekroć w Regulaminie przewidziano zwrot jakiejkolwiek kwoty na rzecz Użytkownika przez nas, będzie to następowało przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że wraz ze Użytkownikiem uzgodnimy odmienny sposób dokonania zwrotu wpłaty.

2.9. Dopuszczamy odstępstwa i modyfikacje od zasad przewidzianych w Regulaminie w szczególnych sytuacjach, przy czym dla swojej ważności będą one wymagały pisemnego, lub zawartego przy użyciu poczty elektronicznej, porozumienia między nami a Użytkownikiem, którego dotyczą.

 

§3. UMOWA O UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

3.1. Zawarcie UUZ

3.1.1. Umowę o Uczestnictwo w Zajęciach może z nami zawrzeć osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoby fizyczne, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zawierać UUZ w zakresie, w jakim umożliwiają to przepisy prawa.

3.1.2. Zawarcie UUZ następuje z chwilą, gdy łącznie zaszły następujące zdarzenia:

3.1.2.1. Użytkownik przesłał nam formularz zamówienia dostępny w Serwisie, zawierający wskazanie przynajmniej jednych Zajęć; oraz

3.1.2.2. Użytkownik dokonał na naszą rzecz płatności kwoty równej kwocie Wynagrodzenia za Zajęcia, których dotyczy UUZ, za pomocą jednej z dostępnych w Serwisie metod płatności; oraz

3.1.2.3. Użytkownik otrzymał od nas na podany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail potwierdzenie zamówienia, zawierające potwierdzenie otrzymania płatności,

przy czym w sytuacji, gdy Użytkownik przesyła nam formularz obejmujący więcej niż jedne Zajęcia (tj. w dostępnym w Serwisie koszyku znajduje się więcej Zajęć, niż jedne), w stosunku do każdych z tych Zajęć zawierana jest osobna UUZ.

3.1.3. Zajęcia mogą posiadać ograniczoną liczbę miejsc. W przypadku, gdy na wybrane Zajęcia wszystkie miejsca zostały wykupione, Użytkownik otrzyma informację o tym, że UUZ nie może dojść do skutku z ww. powodu oraz w miarę możliwości wskazanie innego dostępnego terminu na wybrane Zajęcia lub zajęcia podobne

3.1.4. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest możliwe jedynie w wypadku, gdy wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe zostały wypełnione, a brzmienie Regulaminu zaakceptowane. Przesłanie formularza następuje przez kliknięcie odpowiedniego przycisku wyświetlanego wraz z formularzem w Serwisie.

3.1.5. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi zawarcie UUZ.

3.1.6. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma od nas na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia zamówienia w terminie 4 dni od chwili jego opłacenia, oznacza to, że do zawarcia umowy nie doszło.

3.1.7. Zawierając UUZ, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe oraz, że zapoznał się z Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3.1.8. Szkoła może przesyłać Słuchaczowi, na podane przez niego adresy e-mail, wiadomości e-mail związane z zawartą z nim UUZ; jeżeli przepisy dotyczące ochrony danych osobowych lub nasza polityka prywatności wymaga – dla wiadomości określonego rodzaju – dodatkowych czynności (w tym złożenia przez Słuchacza określonego oświadczenia – np. zgody), wiadomości tego rodzaju będą przesyłane dopiero po dokonaniu tych czynności.

3.1.9. Użytkownik, przez zapoznanie się z Regulaminem przyjmuje do wiadomości, że:

3.1.9.1. na procedurę zawarcia UUZ składają się czynności wymienione w Regulaminie, w tym w szczególności czynności, o których mowa w §3;

3.1.9.2. potwierdzenie zamówienia wraz z potwierdzeniem jego opłacenia oznacza potwierdzenie zawarcia Umowy o Uczestnictwo w Zajęciach (lub Umów o Uczestnictwo w Zajęciach, jeżeli w koszyku znajdowały się więcej niż jedne Zajęcia);

3.1.9.3. treść UUZ jest przez nas utrwalana na serwerach, na których funkcjonuje Sklep;

3.1.9.4. Słuchacz ma dostęp do treści Umowy o Uczestnictwo w Zajęciach w ramach Serwisu – zawierając ją Użytkownik powinien pobrać i utrwalić we własnym zakresie plik .pdf z treścią Regulaminu udostępniany przez nas;

3.1.9.5. jeżeli Użytkownik stwierdzi, że przy zawarciu UUZ podał nieprawdziwe lub błędne dane, powinien niezwłocznie je poprawić, powiadamiając o tym nas, po to abyśmy mogli dokonać ich korekty; jednakże gdybyśmy w takiej sytuacji nabrali wymagających wyjaśnienia wątpliwości, zastrzegamy sobie możliwość dokonania korekty dopiero po ich wyjaśnieniu;

3.1.9.6. Umowa o Uczestnictwo w Zajęciach może być zawarta w języku, w którym sporządzony został Regulamin akceptowany przez Użytkownika.

3.2. Przedmiot UUZ

3.2.1. Na podstawie UUZ zobowiązujemy się do zorganizowania Zajęć, co do których zawarta została UUZ (tj. które znajdowały się koszyku w chwili przesłania formularza zamówienia) na zasadach przewidzianych w Regulaminie, zgodnie z Opisem Zajęć. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z Opisu Zajęć, organizacja Zajęć nie obejmuje świadczeń dodatkowych (takich jak zapewnienie materiałów szkoleniowych, czy catering).

3.2.2. Na podstawie UUZ Słuchacz zobowiązuje się do zapłaty nam Wynagrodzenia i przestrzegania zasad uczestnictwa w Zajęciach przewidzianych w UUZ, przy czym kwota uiszczona przez niego przy zawarciu UUZ podlega zaliczeniu na poczet tego Wynagrodzenia; Słuchacz nie jest zobowiązany do dokonywania ponownej płatności.

3.3. Minimalna liczba uczestników

3.3.1. Jeżeli w Opisie Zajęć podano minimalną liczbę uczestników oznacza to, że UUZ zawarta co do tych Zajęć jest zawarta pod warunkiem zawieszającym, że co najmniej na 7 dni przed podanym w Opisie Zajęć terminem ich przeprowadzenia, udział w tych Zajęciach zgłosi (tj. zawrze co do nich Umowy o Uczestnictwo w Zajęciach, od których następnie nie odstąpi) co najmniej taka liczba uczestników.

3.3.2. Jeżeli warunek, o którym mowa w §3.1.1 powyżej nie zostanie spełniony, wówczas UUZ dotycząca Zajęć, co do których był zastrzeżony, ulega rozwiązaniu, a my zobowiązujemy się do niezwłocznego zwrotu wpłaconej nam przez Słuchacza kwoty.

3.3.3. Potwierdzeniem rozwiązania UUZ w związku z niespełnieniem warunku, o którym mowa w §3.3.1 powyżej będzie wiadomość przesłana przez nas pocztą elektroniczną (pod rygorem nieważności).

3.3.4. Dla uniknięcia wątpliwości wskazujemy, że w każdej sytuacji będziemy mogli zrezygnować z warunku, o którym mowa w niniejszym §3.3 i zdecydować tym samym o przeprowadzeniu Zajęć pomimo braku minimalnej liczby uczestników.

3.4. Czas i miejsce Zajęć; osoba prowadząca

3.4.1. Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminie (terminach) i miejscu podanych w Opisie Zajęć.

3.4.2. Zajęcia będą trwały co najmniej tak długo jak wskazano w Opisie Zajęć (przy czym czas trwania podany w Opisie Zajęć może obejmować także zwyczajowe przerwy w Zajęciach, w tym przerwę na posiłek).

3.4.3. Zajęcia odbędą się w miejscu wskazanym w Opisie Zajęć, a jeżeli takiego miejsca nie wskazano, to w miejscu, o którym Słuchacz zostanie powiadomiony przez nas mailem, pod rygorem bezskuteczności powiadomienia, nie później niż na 3 dni przed terminem Zajęć; przy czym gwarantujemy, że każdorazowo w takiej sytuacji Zajęcia odbędą się na terenie m.st. Warszawy (ewentualnie innej miejscowości, jeżeli z Opisu Zajęć wynikało, że miały się one odbyć w takiej innej miejscowości).

3.4.4. Jeżeli wynika to z Opisu Zajęć mogą one też odbywać się zdalnie, przy wykorzystaniu oprogramowania umożliwiającego połączenia bez jednoczesnej obecności uczestników w danym miejscu.

3.4.5. W nadzwyczajnych okolicznościach (w tym także związanych z epidemią) możemy zastrzec w Opisie Zajęć, że będą przeprowadzone stacjonarnie lub zdalnie. W takiej sytuacji nie później niż na 7 dni przed podanym w Opisie Zajęć ich terminem powiadomimy Słuchacza o wyborze formy Zajęć, przy czym nasza decyzja w tym przedmiocie będzie uwzględniała aktualny (na moment jej podejmowania) stan nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.

3.4.6. Zajęcia będą prowadzone przez osobę lub osoby wskazane w Opisie Zajęć.

3.4.7. Jeżeli Zajęcia nie będą mogły odbyć się w miejscu (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w §3.4.5 oraz nieistotnych zmian miejsca, takich jak np. zmiana numeru sali czy budynku w ramach jednego kompleksu biurowego, o których będziemy informować Słuchaczy na bieżąco), czasie lub z udziałem prowadzącego lub prowadzących wskazanych w Opisie Zajęć, będziemy zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Słuchacza o takiej sytuacji. W takim wypadku, z chwilą przekazania przez nas Słuchaczowi tej informacji na piśmie lub pocztą elektroniczną pod rygorem nieważności (tj. z chwilą „odwołania Zajęć”), UUZ ulega rozwiązaniu, a my zobowiązujemy się do zwrotu Słuchaczowi otrzymanej od niego przy jej zawarciu kwoty. Wobec takiego Słuchacza:

3.4.7.1. ponosimy także, na zasadach ogólnych, odpowiedzialność za wyrządzoną mu szkodę, przy czym odpowiedzialność na zasadach ogólnych oznacza, że jesteśmy zobowiązani do naprawienia szkody wywołanej odwołaniem zajęć wyłącznie w zakresie, w jakim wynika ona z okoliczności, za które ponosimy odpowiedzialność (tj. np. choroba lub wypadek losowy prowadzącego Zajęcia uniemożliwiający mu ich osobiste prowadzenie, z dużym prawdopodobieństwem będą okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą, za które nie będziemy ponosić odpowiedzialności innej niż obejmująca zwrot wpłaconej przez Słuchacza kwoty), z tym zastrzeżeniem, że

3.4.7.2. w wypadku Słuchaczy będących przedsiębiorcami a zarazem osobami prawnymi lub przedsiębiorcami będących osobami fizycznymi, dla których UUZ ma charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, całkowita nasza odpowiedzialność zostaje ograniczona do zwrotu wpłaconej nam przez takiego Słuchacza w związku z odwołanymi Zajęciami kwoty, chyba że szkodę wyrządziliśmy umyślnie.

3.5. Porozumienie co do alternatywnego terminu Zajęć

3.5.1. Jeżeli:

3.5.1.1. UUZ zostanie rozwiązana z przyczyn podanych w §3.3, lub

3.5.1.2. dojdzie do odwołania Zajęć,

wówczas, jeszcze dokonaniem zwrotu wpłaconej przez Słuchacza kwoty możemy zaproponować Słuchaczowi alternatywny termin Zajęć.

3.5.2. Jeżeli Słuchacz wyrazi zgodę na taki alternatywny termin Zajęć (pod rygorem nieważności pocztą elektroniczną lub na piśmie), wówczas, w braku odmiennych, dokonanych pocztą elektroniczną lub pisemnie, pod rygorem nieważności, ustaleń, będziemy przyjmować, że została zawarta nowa UUZ, co do przeprowadzenia Zajęć zgodnych z pierwotnym Opisem Zajęć, lecz w tym alternatywnym terminie, a kwota uiszczona przez Słuchacza pierwotnie, będzie zaliczona na poczet Wynagrodzenia należnego nam na podstawie tej UUZ.

3.6. Udział w Zajęciach i treści w ich trakcie przekazywane

3.6.1. Słuchacz, który uczestniczy w Zajęciach, zobowiązany jest do przestrzegania prawa, Regulaminu, nienaruszania praw osób trzecich i postępowania w sposób zgodny z dobrymi obyczajami, a także stosowania się do instrukcji przekazywanych przez prowadzącego lub obecnych w trakcie zajęć przedstawicieli Szkoły (w zakresie w jakim nie są one sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem i zmierzają do osiągnięcia celu dydaktycznego Zajęć).

3.6.2. Za niezgodne z dobrymi obyczajami w rozumieniu §3.6.1 uznawane będzie w szczególności spożywanie alkoholu lub środków odurzających w trakcie Zajęć, lub uczestnictwo w Zajęciach pod ich wpływem a także palenie tytoniu, korzystanie z papierosów elektronicznych lub innych podobnych urządzeń w czasie trwania Zajęć (nie licząc takich czynności wykonywanych w przerwach od Zajęć, w wyznaczonych w tym celu miejscach).

3.6.3. Niezależnie od wątpliwości dotyczących zakresu i podstaw prawnych niektórych środków bezpieczeństwa określonych w przepisach przyjętych w związku z epidemią COVID-19, zastrzegamy sobie prawo do ich egzekwowania (w sytuacji braku podstawy do ich egzekwowania wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących, podstawą taką, o charakterze kontraktowym, będzie UUZ). Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z dystansem społecznym oraz obowiązkiem zakrywania ust i nosa (tak długo jak są przewidziane w przepisach, które zostały przyjęte w ustawie lub rozporządzeniu, a które nie zostały dotychczas uchylone).

3.6.4. Zastrzegamy sobie prawo do wyproszenia z Zajęć Słuchacza, który pomimo próśb osoby prowadzącej Zajęcia lub przedstawiciela Szkoły postępuje wbrew §3.6.1 lub nie stosuje środków bezpieczeństwa, o których mowa w §3.6.3; w takiej sytuacji zachowujemy prawo do otrzymanego od wyproszonego Słuchacza Wynagrodzenia (chyba że wyproszenie z Zajęć było pozbawione podstaw).

3.6.5. Dokładamy starań, aby treści przekazywane w trakcie Zajęć były zgodne z najlepszą wiedzą i doświadczeniem życiowym prowadzących oraz nas samych. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że dokonywana przez organy stosujące prawo interpretacja przepisów może ulegać zmianom lub nie być jednolita, zastrzegamy, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować, iż wszelkie przekazywane w trakcie Zajęć treści będą odpowiadały praktyce stosowania prawa w przyszłości. Słuchacze potrzebujący porady prawnej lub innej specjalistycznej porady w związku z zagadnieniami będącymi przedmiotem Zajęć powinni skorzystać z usług adwokata, radcy prawnego lub specjalisty w innej interesującej ich dziedzinie.

3.7. Odstąpienie od UUZ 

3.7.1. Poza sytuacjami, o których mowa w §3.7.4 i (w pewnym zakresie) §3.7.5 poniżej, Słuchacz, który zawarł z nami UUZ może od niej odstąpić w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny. Z prawa tego można skorzystać przez złożenie nam oświadczenia o odstąpieniu od UUZ przez przesłanie nam formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, lub przesłanie, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@szkoladobregoprawa.pl, oświadczenia o odstąpieniu od UUZ.

3.7.2. W jednym oświadczeniu od odstąpieniu od UUZ Słuchacz może odstąpić od dowolnej liczby UUZ, co do których termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu jeszcze nie upłynął.

3.7.3. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od UUZ zwrócimy Słuchaczowi wszelkie dokonane przez niego, w związku z UUZ, od której odstępuje, płatności. Zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Słuchacz, chyba że wraz ze Słuchaczem uzgodnimy odmienny sposób dokonania zwrotu wpłaty.

3.7.4. Prawo odstąpienia od UUZ nie przysługuje Słuchaczowi będącemu przedsiębiorcą.

3.7.5. Świadczona przez nas, na podstawie UUZ, usługa polega na organizacji Zajęć, co może obejmować szereg czynności, które będziemy podejmować jeszcze przed terminem, w którym mają się odbyć, takich jak np. najem przestrzeni do ich prowadzenia, zapewnienie obecności prowadzących, przygotowanie materiałów szkoleniowych, zapewnienie minimalnej liczby uczestników, etc. W związku z tym możemy przy zawarciu UUZ domagać się złożenia przez Słuchacza żądania rozpoczęcia świadczenia naszych usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Słuchaczowi, który złożył nam takie żądanie prawo odstąpienia od UUZ może nie przysługiwać w ogóle (np. jeżeli złożył on oświadczenie o odstąpieniu po wykonaniu przez nas w pełni usługi, w tym także po terminie, w którym miały odbyć się Zajęcia) lub skorzystanie przez niego z tego prawa może powodować obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia, jeżeli nie wszystkie przewidziane UUZ świadczenia zostały wykonane (w takim wypadku zwrócimy Słuchaczowi jedynie różnicę pomiędzy zapłaconą przez niego kwotą, a wynagrodzeniem za spełnione świadczenia, przy czym jeżeli miałoby się okazać, że przysługujące nam zgodnie z UUZ, a wpłacone przez Słuchacza Wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia kwoty podlegającej zwrotowi będzie wartość rynkowa spełnionego świadczenia).

 

§4. NEWSLETTER

4.1. Użytkownik może, za pomocą narzędzi informatycznych Serwisu, złożyć nam oświadczenie, że chce otrzymywać Newsletter.

4.2. Oświadczenie, o którym mowa w §4.1 będzie składane przez podanie w przeznaczonym w tym celu formularzu adresu e-mail Użytkownika, na który zostanie przesłany e-mail weryfikacyjny. Użytkownik, który kliknie w link podany w takim e-mailu weryfikacyjnym staje się Subskrybentem.

4.3. Dla uniknięcia wątpliwości, nie gwarantujemy częstotliwości wysyłki Newslettera, poza tym, że zobowiązujemy się nie wysyłać go częściej niż 1 raz w miesiącu.

4.4. Subskrybent może w każdym czasie zażądać od nas zaprzestania wysyłania na jego adres e-mail Newslettera, przez przesłanie nam pocztą elektroniczną wiadomości w tym przedmiocie lub kliknięcie linku „wypisz” lub innego równoważnego, w treści samego Newslettera.

 

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§6. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub UUZ powinny być zgłaszane na adres e-mail: kontakt@szkoladobregoprawa.pl lub pisemnie na nasz adres podany w § 1 i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń dotyczących Sklepu.

§7. Dokładamy starań, aby reklamacje były rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub adres e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.

5.1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być nam zgłaszane na adres e-mail: kontakt@szkoladobregoprawa.pl

 

§8. ZMIANY

6.1. Regulamin może ulegać zmianom, w zakresie w jakim nie będą one miały wpływu na łączące nas przed wprowadzeniem takich zmian z Użytkownikami stosunki prawne, chyba że taki wpływ miałby wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że, w zakresie w jakim zmiana nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie będzie ona miała wpływu na zawarte przed jej wprowadzeniem UUZ.

6.2. Zmiany dotyczące Newslettera będą komunikowane Subskrybentom za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną i będą wchodzić w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Subskrybenta takiej wiadomości. Subskrybent może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, jeżeli nie akceptuje wprowadzanych w tym zakresie zmian. Jeżeli zmiana dotycząca Newslettera miałaby wiązać się z nałożeniem na Subskrybenta obowiązku lub ze zmianą sposobu postępowania z jego danymi osobowymi (inną niż wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) skuteczność zmiany wobec Subskrybenta będzie uzależniona od jego wyraźnej na nią zgody (przy czym zastrzegamy sobie prawo do uznania braku zgody w określonym, nie krótszym niż 14 dni terminie, za rezygnację z Newslettera, który miałby być rozsyłany na takich nowych zasadach).

6.3. Użytkownik zawierając UUZ każdorazowo zapoznaje się z aktualną wersją Regulaminu, która określa także aktualną, wiążącą nas ze Słuchaczem, treść UUZ.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin w brzmieniu niniejszym wszedł w życie z dniem 1.2.2022 r.

7.2. Ilekroć w Regulaminie lub przepisach prawa przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z nami, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na nasz adres e-mail wskazany w Regulaminie lub w Sklepie a w braku takiego adresu na jeden z adresów dodatkowych: karolina@szkoladobregoprawa.pl lub marta@szkoladobregoprawa.pl

7.3. Nasza działalność jest prowadzona na zasadach przewidzianych w prawie polskim, w związku z czym, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne, stosunki prawne wynikające z Regulaminu i UUZ są poddane prawu polskiemu. Jednakże w niektórych sytuacjach, gdy Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, właściwe dla niego, bezwzględnie obowiązujące, przepisy krajowe Państwa Członkowskiego innego niż Polska, znajdą zastosowanie niezależnie od niniejszego §7.3 i brzmienie §7.3 nie będzie stało temu na przeszkodzie.

7.4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Niniejszym, ja (imię i nazwisko)_________________________________________________________,

oświadczam, że z dniem sporządzenia tego oświadczenia tj. (data) ____________________________,

odstępuję od Umowy Uczestnictwa w Zajęciach Szkoły Dobrego Prawa (SDP),

zawartej w dniu (data zakupu) ___________________________________, obejmującej Zajęcia zatytułowane _______________________________________________, które miały odbyć się w dniu ______________________________, w (miejsce) _________________________________________.

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Kontakt

Telefon

Karolina: 693 52 87 93     Marta: 501 28 44 29

Email

kontakt@szkoladobregoprawa.pl

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.