Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.SZKOLADOBREGOPRAWA.PL

§1. ADMINISTRATORKI

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu www.szkoladobregoprawa.pl („Serwis”) jest „Szkoła Dobrego Prawa Karoliny Kuszlewicz i Marty Tomkiewicz spółka cywilna”, NIP: 5252895648, REGON: 521166071, adres prowadzenia działalności: ul. W. Górskiego 6/14, 00-033 Warszawa.

1.2. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o „Administratorze” należy przez to rozumieć „Szkołę Dobrego Prawa Karoliny Kuszlewicz i Marty Tomkiewicz spółka cywilna” oraz wspólniczki spółki.

1.3. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@szkoladobregoprawa.pl.

 

§2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu mogą być przetwarzane na rozmaitych podstawach, w zależności od rodzaju aktywności tych osób. I tak:

2.1. dane osób zawierających umowy o uczestnictwo w zajęciach są przetwarzane:

2.1.1. w celu zawarcia i wykonania takiej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2.1.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

2.1.3. w celach analitycznych, obejmujących badanie aktywności w Serwisie na potrzeby udoskonalania jego funkcji – na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora),

2.1.4. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora),

2.1.5. w celach marketingowych Administratora, związanych wyłącznie z przedmiotem działalności szkoleniowej, mogących obejmować także profilowanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w związku ze zgodą udzieloną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

2.1.6. przez okres sześciu lat od końca roku, w którym została zawarta umowa o uczestnictwo w zajęciach, a w sytuacjach gdy osoba, której dane dotyczą może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w określony sposób – do czasu złożenia takiego sprzeciwu,

2.2. dane subskrybentów newslettera są przetwarzane:

2.2.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – na podstawie zgody subsrkybenta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może być odwołana w każdym czasie,

2.2.2. w celach marketingowych Administratora, związanych wyłącznie z przedmiotem działalności szkoleniowej, mogących obejmować także profilowanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w związku ze zgodą udzieloną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2.2.3. w celach analitycznych i statystycznych obejmujących badanie aktywności w Serwisie na potrzeby udoskonalania jego funkcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora),

2.2.4. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora),

2.2.5. do chwili rezygnacji z newslettera (przy czym dane pozwalające na identyfikację osoby i okresu, w którym udzielona przez nią zgoda obowiązywała mogą być przetwarzane przez okres sześciu lat od końca roku, w którym nastąpiła rezygnacja z newslettera),

2.3. dane osób kontaktujących się z nami za pomocą poczty elektronicznej, chatbotów lub na inne dostępne sposoby są przetwarzane:

2.3.1. w celu identyfikacji osoby kontaktującej się oraz obsługi zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy o świadczenie usługi, której zapytanie dotyczy),

2.3.2. w celach analitycznych i statystycznych obejmujących prowadzenie statystyk zapytań na potrzeby udoskonalania funkcji Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora),

2.3.3. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora),

2.3.4. przez okres maksymalnie 6 lat od końca roku, w którym nastąpił kontakt.

 

§3. MARKETINGOWE KORZYSTANIE Z DANYCH

3.1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji działań marketingowych, związanych wyłącznie z przedmiotem działalności szkoleniowej i dopasowania zawartości Serwisu przez wyświetlanie treści (reklam, komunikatów, ofert związanych wyłącznie z działalnością szkoleniową) odpowiadających zainteresowaniom osoby korzystającej z Serwisu lub kierowaniu powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać informacje handlowe dopasowane do upodobań odbiorcy w zakresie obejmującym wyłącznie działalność szkoleniową Administratora (w także w ramach newslettera).

3.2. Realizacja niektórych działań marketingowych może obejmować profilowanie, tj. dokonywanie oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość. Profilowaniu mogą służyć dane zebrane przez pliki cookies oraz historia zamówień. W żadnym wypadku nie podejmujemy jednak decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób wpływających na osoby, których profilowanie dotyczy lub może dotyczyć.

 

§4. COOKIES

4.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym (tj. tym, z którego korzysta użytkownik). W pliku cookie zapisywane są informacje wspierające funkcjonowanie serwisu oraz dane o aktywności w serwisie. Podane w niniejszej polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach serwisu.

4.2.               Możemy korzystać z następujących typów plików cookies:

4.2.1. technicznych – niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania serwisu,

4.2.2. konfiguracyjnych – przechowujących ustawienia zapisane przez użytkownika,

4.2.3. statystycznych – wykorzystywanych do tworzenia statystyk ruchu sieciowego,

4.2.4. marketingowych – wykorzystywanych przez naszych partnerów (np. Google) do dopasowania treści wyświetlanych reklam

4.3. Przy pierwszym wyświetleniu serwisu, a następnie nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy wyświetlany będzie komunikat pozwalający na wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas i naszych partnerów danych osobowych zapisanych w plikach cookies. Zgoda ta może zostać cofnięta przez usunięcie plików cookies z przeglądarki.

4.4. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej można samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące wszystkich cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do urządzenia końcowego. Ustawienia te można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w narzędziach pomocy przeglądarki internetowej. Instrukcję jak tego dokonać można znaleźć na stronie producenta przeglądarki lub przykładowo na stronie jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies.

 

§5. ODBIORCY DANYCH

5.1. Dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom takim tak operatorzy płatności online, osoby odpowiedzialne za kontrolę dostępu do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, prowadzący zajęcia, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, operatorzy platform mailingowych, księgowi, prawnicy lub audytorzy oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

5.2. W wypadku danych zebranych za pomocą plików cookies dostarczonych przez podmioty trzecie (np. Google) dane te będą udostępniane i przetwarzane przez dostawców tych plików cookies na zasadach przewidzianych w ich w politykach prywatności.

5.3. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie miało miejsce wyłącznie w sytuacjach gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim przez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

 

§6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

6.1. Osoby, których dane dotyczą mogą:

6.1.1. żądać od nas udzielenia dostępu do danych jej dotyczących oraz informacji o ich przetwarzaniu w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 15 RODO, w tym także przekazania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu

6.1.2. żądać od nas sprostowania danych w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 16 RODO,

6.1.3. żądać od nas usunięcia danych w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6.1.4. żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 18 RODO,

6.1.5. żądać od nas przekazania danych jej dotyczących w sposób i na zasadach określonych w art. 20 RODO, w tym także żądać przekazania przez nas przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe,

6.1.6. wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, którego skutki i zakres wynikają z art. 21 RODO.

6.2. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych ma miejsce na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

6.3. Osoba, której przetwarzane przez nas dane dotyczą ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego w szczególności w Państwie Członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejsza polityka może podlegać aktualizacjom, o których osoby, których dane przetwarzamy zostaną poinformowane.

7.2. Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.

 

 

 

Kontakt

Telefon

Karolina: 693 52 87 93     Marta: 501 28 44 29

Email

kontakt@szkoladobregoprawa.pl

Updating…
  • Brak produktów w koszyku.